Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva ke čtení i ke stažení: SEMPH_vyrocni_zprava2015.

CO JE SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC

SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které usiluje o všestranný plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a duchovní. Snaží se vést k odpovědnosti za sebe i za druhé, k dobrovolné službě, mezigenerační solidaritě, tvořivosti a k osobnímu rozvoji. Je otevřeno všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání. SEM staví na základních vyznavačských a etických principech křesťanství.

SEM Přátelé Herlíkovic jsou samostatnou jednotkou tohoto spolku a soustředí se na lokalitu dřívější obce Hackelsdorf (Herlíkovice).

NAŠE CÍLE

  • Oživení lokality dřívější obce Hackelsdorf (Herlíkovice)

  • Vytvoření podmínek pro setkávání mládeže a vícegenerační setkávání

  • Podpora česko – německých vztahů

  • Podpora brigádnického způsobu setkávání

  • Péče o lokalitu a budovy v majetku spolupracující organizace Českobratrské církve evangelické

  • Mapování a popularizace lokální historie

  • Podpora šetrného rozvoje turistiky a ochrany životního prostředí v národním parku Krkonoše

PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2015

Jarní brigáda

Během jarní brigády jsme provedli revizi nátěru oken na kostele v rámci projektu realizovaného v roce 2014 a provedli tradiční čištění odvodňovacího systému a okolí objektu Kunzárna. Další členové sdružení vypomáhali při přípravě dřeva na zimu pro Horský domov a při dalších pracích.

PŘEHLED ČINNOSTÍ V RÁMCI ČESKO–NĚMECKÉHO POBYTU – HLAVNÍ AKCE SEM PH V ROCE 2015

VÝROČÍ KOSTELA A KONCERT BOHDANA MIKOLÁŠKA

Česko-německý pobyt, navazující na výroční pouť kostela, byl již druhým ročníkem pouti k herlíkovickému kostelíku, ze  které bychom rádi udělali trvalejší tradici. (o prvním, úspěšném pobytu, též podpořeném z ČNFB, viz závěrečná zpráva 3/14/4101). Akce v nejvýše položeném evangelickém kostele v České republice (780m.n.m.) byla zahájena v neděli 4.července výroční česko-německou bohoslužbou, tentokrát spojenou i s husovským jubilem.

  2015Mikolaskovi

obr. 1. manželé Mikoláškovi- foto Ivan Klinský

Kazatelka Jana Mikolášková připomněla, jak byla ovlivněna osobností mistra Jana Husa v protivenstvích v dobách komunistického režimu, kdy se proti ní postavilo i tehdejší vedení evangelické církve. Nakonec, spolu se svým manželem Bohdanem, emigrovala do Švýcarska (oba viz foto 1). Po obědě, servírovaném v blízkém středisku Horský domov, se konal koncert Bohdana Mikoláška, který uzavřel  program nedělní pouti. Zazněla známá píseň Ticho o Janu Palachovi, kvůli které byl Mikolášek perzekvován, i mnohé písně v němčině nebo alespoň s německým překladem, který přečetla paní Lu Bittner, manželka německého rodáka z blízkého penzionu Nad kostelem Wilfrieda Bittnera. Ten kvůli vážné nemoci již do Krkonoš nejezdí, ale u vstupu do kostela je umístněna deska, kde vyjadřuje vděčnost za to, že zde byl pokřtěn. Celkem se bohoslužeb zúčastnilo cca 60 lidí, z toho 8 hostů z Německa. Oslavu uspořádal realizátor akce ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí a rekreačním střediskem evangelické církve Horský domov, kde se akce po celý týden konala. V den výroční pouti byla též v kostele zahájena výstava o Přemyslu Pitterovi, známém humanistovi a vychovateli dětí, který za války i po jejím skončení pomáhal desítkám dětí bez rozdílu národnosti či vyznání. Po roce 1948 odešel do emigrace do Německa, kde mimo jiné deset let pomáhal uprchlíkům z Československa. Výstava byla do kostela zapůjčena na celé léto.

NAVAZUJÍCÍ ČESKO – NĚMECKÝ POBYT

V následujícím týdnu pak účastníci česko-německého pobytu, za pomoci skupiny evangelické mládeže i dětí hostů, vyčistili starý německý hřbitov v obci Strážné. Obecní hřbitov byl zcela zarostlý nálety a též  některé náhrobní kameny byly povaleny.  Jednalo se o jedno-rázový projekt u příležitosti výročí konce války a začátku odsunu krkonošských Němců. Smyslem akce byla i snaha apelovat na zástupce obce i vlastníka přilehlé kaple, aby se do budoucna o údržbu hřbitova a jeho okolí sami začali starat a o svůj majetek více dbát.

2015hrbitov

obr. 2. při práci na hřbitově výrazně pomohla i skupina mládeže (zvedání padlých náhrobků), foto. J. Kirschner

Jeden den jsme též pokračovali v drobných opravách staré roubenky, tzv. Kunzárny a v kosení luk v jejím okolí. Tento objekt má spolek SEM Přátelé Herlíkovic v pětileté zápůjčce. Uskutečněný pobyt měl i večerní seminární část a odpoledne byla volná na výlety do krkonošské přírody. Seminární část byla věnována např. srovnání situace v Sudetech v roce 1938 s aktuálním vývojem na východě Ukrajiny. Zajímavou prezentaci o jediné zaniklé krkonošské obci (po vysídlení Němců) – Sklenářovicích nabídl etnolog KRNaPu Libor Dušek. Jeden večer byl věnován besedě s manželi Mikoláškovými o jejich životě a emigraci do Švýcarska a dalšímu sdílení zkušeností německých rodáků o jejich poválečném odchodu z Československa. Jinou zajímavou zkušenost o soužití Čechů a dosídlených Řeků na severní Moravě nabídl kazatel a publicista Daniel Drápal. Celkem se pobytu zúčastnilo třicet osob.

2015Kunzarna

Obr. 3 –kosení luk u Kunzárny – na práci se podíleli i senioři , foto J.K

Setkání bylo vícegenerační a účastníci se mohli přirozeně seznámit s pamětníky lokality, která je úzce spojena s česko-německou historií. Vlastnímu pobytu předcházela v polovině června jednodenní návštěva čtyřicetičlenné skupiny německých rodáků z Dolního Dvora, Strážného a okolí. Navštívili jsme společně ještě zarostlý hřbitov, kostel i objekt Kunzárny. Zajímavé bylo setkání s bývalým lyžařem a olympionikem panem Pepim Erbenem, který nám ukázal místo, kde je na hřbitově ve Strážném pohřbena jeho matka. Ta zemřela velmi mladá (ve věku 39 let v r. 1943) a dodnes není její hrob nijak označen. Po tomto setkání tak obnova hřbitova pro nás dostala osobnější rozměr.

Na stránkách sdružení (www.pratele-herlikovic.evangnet.cz) je k dispozici fotogalerie z nedělní oslavy i následného týdenního pobytu a text kázání Jany Mikoláškové v češtině i v němčině.

DOSAŽENÉ CÍLE:

Dosažené cíle a metody práce již byly prezentovány v předcházející kapitole a zde je jejich krátká rekapitulace:

mezigenerační a česko–německé setkávání a solidarita,

inspirace z historie

návaznost na tradici dobrovolnické práce – pomocné práce v lokalitě a při čištění hřbitova, workshop, besedy a inspirativní přednášky

2015deti

Obr. 4 – a pomáhali i děti – mladá perspektivní síla foto: J.K.

HODNOCENÍ /POZITIVA I NEGATIVA/ a DLOUHODOBÝ DOPAD PROJEKTU:

Poněkud vázla týmová spolupráce. Bohužel, neziskové organizace často táhne jen pár jednotlivců. Je proto třeba zlepšit rozdělení úkolů. Nedařilo se nám uspořádat více přípravných osobních schůzek, kde by byla přesně rozvržena práce. Náhrada osobních setkání komunikací po e-mailu nebo s využitím facebooku nebyla vždy dostačující. Naštěstí se vše nakonec podařilo realizovat, i když občas v časové tísni. Také zvažujeme do dalších let spolupráci s mladšími partnery na německé straně. Sudetští Němci jsou často velmi milí a ochotní ke spolupráci, nicméně díky svému věku již jezdí do Čech jen omezeně a to zejména na jednorázové akce v rámci svých rodáckých komunit. Není jednoduché jim nabídnout pobyt s jinou skupinou lidí. Na příští rok se začíná slibně jevit spolupráce s organizací Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (Akce znamení smíření – služba pro mír) a základem účastníků česko – německého pobytu by tak mohla být skupina deseti mladých dobrovolníků z Německa, kteří budou žít celý rok v Čechách. (tento projekt se v červenci 2016 uskutečnil a je popsán v samostatné zprávě).

Proto i pro rok 2016 je dobrá šance na udržitelnost projektu. Aktuálně též máme uzavřenou smlouvu se synodní radou o pronájmu zmiňované krkonošské chalupy, tzv. Kunzárny, která se může stát centrem setkávání s malým muzeem ve spolupráci se střediskem Horského domova.

Projekt umožnil navázání užších kontaktů mezi účastníky a pomohl pokračovat v dlouhodobé spolupráci s německou stranou, která měla pokračování i na začátku září při setkání s krajany ve Špindlerové Mlýně, kde byl odhalen památník Němcům, zastřeleným v povalečných dnech (viz tisková zpráva). Obnovení tradice výročních poutí ke kostelu přispívá k oživení lokality a zvýšení povědomí o její německé historii i o poválečném úsilí evangelické církve o znovuoživení života ve vysídlené vesnici. Výstupem z pracovní části pobytu je revitalizace starého německého hřbitova a pokračování záchranných prací na původní krkonošské chalupě, která je uznána, jako památka místního významu.

FEEDBACK a DOKUMENTACE K PROJEKTU:

Viz odkazovaná zpráva nainternetovém portálu Christnet.cz a v časopise Český bratr 10/2015

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

Celý program byl prezentován v celostátních mediích i v místním zpravodaji města Vrchlabí. Dále byla akce prezentována i v Německu, zejména prostřednictvím našeho partnera – krajanského sdružení, při mezinárodních seznamovacích dnech organizovaných organizací TANDEM nebo díky kontaktům tlumočnice a překladatelky Hany Jüptnerové, učitelky němčiny na gymnasiu ve Vrchlabí.

PŘÍLOHY:

FOTODOKUMENTACE: on–line na https://www.flickr.com/photos/125852042@N07/

PÍSEMNÉ MATERIÁLY: Plakát k výročí kostela, koncertu a prezentační leták SEM Přátelé Herlíkovic o.s., program týdenního pobytu i nedělní slavnosti.

MEDIÁLNÍ PREZENTACE: Časopis PROPAMÁTKY – téma Rok Jana Husa a památky reformace, 1x zpravodaj města Vrchlabí Puls 7/2015, oficiální stránky evangelické církve: e-cirkev.cz, internetový portál ChristNet.cz (21.9.2015), časopis Český bratr (vyjde až v říjnu 2015 i se zmínkou o podpoře projektu ze strany ČNFB)

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Výsledovka

Položka

Příjmy

/ Kč/

Výdaje

/ Kč/

Výsledek hospodaření

/ Kč/

ČNFB – česko-německý pobyt 40 000
Ministerstvo kultury – grant na opravu kostela 46 000
Členské příspěvky 2 100
Dary + sbírky 37 702
Dar německý krajanský spolek 13 430
Příspěvky na ubytování 19 295
Podpora ČCE 30 000
Náklady na slavnost v kostele, česko –německý workcamp a jeho přípravu 81456,8
Platby za projekt žaluzie ve věží kostela 52543
Platby za projekt – nátěr střechy Kunzárny 49950
Ostatní výdaje 4828,7
Celkem 188 527,00  188 778,50 CZK -251,50 

Přehled o finanční situaci je k dispozici i na transparentním účtu.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme krajanskému sdružení bývalých obyvatel okresu Vrchlabí (Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e.V.) za spolupráci, podporu slavnosti a za příspěvek na čištění hřbitova.

Děkujeme paní Janě Mikoláškové za pronesené kázání a jejímu manželovi Bohdanovi za koncert s pěknou atmosférou .

Děkujeme všem přednášejícím a paní Haně Jüptnerové za výborné tlumočení.

Děkujeme paní Lence Lajskové z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za zapůjčení výstavy o Přemyslu Porterovi.

Děkujeme Tomáši Vokatému z grafického studia Mac Can Agency za zpracování prezentačních pohlednic o lokalitě s logem ČNFB.

Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti za finanční podporu. Informace o podpoře ze strany ČNFB byla prezentována ve většině mediálních výstupů nebo na pohlednicích.

Děkujeme Horskému domovu za přípravu oběda a zajištění zázemí pro slavnost a ubytování účastníků pobytu. Též děkujeme evangelické církvi (povšechnému sboru i místní obci ve Vrchlabí) za spolupráci.

Děkujeme zástupcům obce Strážné za zapůjčení nářadí pro práce na hřbitově a za prezentaci výročí kostela na stránkách obce a v infocentru, kde je možné též zakoupit naše pohlednice.

Děkujeme všem členům spolku, dárcům, brigádníkům a těm, kdo nás různými jinými způsoby podporují.

PARTNEŘI

 

 

Share Button

Napsat komentář